Klikněte pro přečtení označeného textu!   Informace o subjektu 1. Název - Obec Fryčovice 2. Důvod a způsob založení - Obec Fryčovice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. - Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. - Nadřízeným správním orgánem bude při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad. - Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad. - Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí krajský úřad. 3. Organizační struktura obce - Starosta obce - Místostarosta obce Zastupitelstvo obce - 15 členů - - Kontrolní výbor - 5 členů - - Finanční výbor - 5 členů Rada obce – 5 členů - - Komise rozvoje obce - - Komise školská, kulturní, sociální a bytová - - Komise životního prostředí, lesního a vodního hospodářství Obecní úřad - - uvolnění členové zastupitelstva – starosta a místostarosta - - 4 zaměstnanci zařazení do obecního úřadu Příspěvkové organizace zřizované obcí - - Mateřská škola - - Základní škola 4. Kontaktní spojení - Kontaktní poštovní adresa: Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice - Adresa úřadovny pro osobní návštěvnu: Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice Úřední hodiny:  Pondělí 8.00 - 17.00   Úterý zavřeno   Středa 8.00 - 17.00  Čtvrtek zavřeno  Pátek zavřeno Polední pauza: 11:30 - 12:30  Telefonní čísla: 558 668 119 - Adresa internetové stránky: www.frycovice.cz - Adresa e-podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloakeb5a27e074896cd41e2554d4d0f2cd93).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addyeb5a27e074896cd41e2554d4d0f2cd93 = podatelna + @; addyeb5a27e074896cd41e2554d4d0f2cd93 = addyeb5a27e074896cd41e2554d4d0f2cd93 + frycovice + . + cz; var addy_texteb5a27e074896cd41e2554d4d0f2cd93 = podatelna + @ + frycovice + . + cz;document.getElementById(cloakeb5a27e074896cd41e2554d4d0f2cd93).innerHTML += +addy_texteb5a27e074896cd41e2554d4d0f2cd93+; - Datová schránka: f86behq 5. Případné platby lze poukázat - MONETA Money Bank, a.s., č. účtu 95521764/0600. - Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách, kancelář č. 109. 6. IČO - 00296635 7. Plátce daně z přidané hodnoty - CZ00296635 8. Dokumenty - Seznamy hlavních dokumentů: - - Územní plán obce.  - - Program rozvoje obce. - - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce. Rozpočet: - Údaje o rozpočtu obce Fryčovice naleznete na internetových stránkách obce v sekci Rozpočet. 9. Žádosti o informace - Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4). Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloakbb21d67edcefef327903f9827341d56e).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addybb21d67edcefef327903f9827341d56e = podatelna + @; addybb21d67edcefef327903f9827341d56e = addybb21d67edcefef327903f9827341d56e + frycovice + . + cz; var addy_textbb21d67edcefef327903f9827341d56e = podatelna + @ + frycovice + . + cz;document.getElementById(cloakbb21d67edcefef327903f9827341d56e).innerHTML += +addy_textbb21d67edcefef327903f9827341d56e+; , nebo do datové schránky obce: f86behq. 10. Příjem podání a podnětů Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob: - Žádost, stížnost, petici, návrh, podnět či jiné dožádání (podání) lze podat: - • osobně předáním písemné žádosti na podatelnu obecního úřadu - • poštou na adresu Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice - • elektronicky na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloakeaf2f2373f38f76e92aac88f2396a8d2).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addyeaf2f2373f38f76e92aac88f2396a8d2 = podatelna + @; addyeaf2f2373f38f76e92aac88f2396a8d2 = addyeaf2f2373f38f76e92aac88f2396a8d2 + frycovice + . + cz; var addy_texteaf2f2373f38f76e92aac88f2396a8d2 = podatelna + @ + frycovice + . + cz;document.getElementById(cloakeaf2f2373f38f76e92aac88f2396a8d2).innerHTML += +addy_texteaf2f2373f38f76e92aac88f2396a8d2+;   - • prostřednictvím datové schránky: f86behq - Z podané žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a adresa žadatele. - Vyřizování podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.). - Podání se posuzuje vždy podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. - - 11. Předpisy - Nejdůležitější používané předpisy - Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v účinném znění - Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v účinném znění - Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění - Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v účinném znění - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v účinném znění - Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění - Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v účinném znění - Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v účinném znění - Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v účinném znění - Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v účinném znění - Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění - Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v účinném znění - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění - Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění - Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v účinném znění Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/. Vydané právní předpisy - Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde. - Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 12. Úhrady za poskytování informací - Sazebník úhrad za poskytování informací Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací - Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata. 13. Licenční smlouvy Vzory licenčních smluv - Obec Fryčovice nedisponuje vzorem licenční smlouvy. Výhradní licence - Obec Fryčovice neposkytla žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva za rok 2021 Výroční zpráva za rok 2020 Výroční zpráva za rok 2019 Výroční zpráva za rok 2018 Výroční zpráva za rok 2017 Výroční zpráva za rok 2016 Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2014

 

Informace o subjektu

1. Název
Obec Fryčovice

2. Důvod a způsob založení
Obec Fryčovice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem bude při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad.
Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad.
Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí krajský úřad.

3. Organizační struktura obce
Starosta obce
Místostarosta obce

Zastupitelstvo obce - 15 členů
- Kontrolní výbor - 5 členů
- Finanční výbor - 5 členů

Rada obce – 5 členů
- Komise rozvoje obce
- Komise školská, kulturní, sociální a bytová
- Komise životního prostředí, lesního a vodního hospodářství

Obecní úřad
- uvolnění členové zastupitelstva – starosta a místostarosta
- 4 zaměstnanci zařazení do obecního úřadu

Příspěvkové organizace zřizované obcí
- Mateřská škola
- Základní škola

4. Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresa: Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice
Adresa úřadovny pro osobní návštěvnu: Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice

Úřední hodiny:

 Pondělí 8.00 - 17.00 
 Úterý zavřeno 
 Středa 8.00 - 17.00
 Čtvrtek zavřeno
 Pátek zavřeno

Polední pauza: 11:30 - 12:30 

Telefonní čísla: 558 668 119
Adresa internetové stránky: www.frycovice.cz
Adresa e-podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka: f86behq

5. Případné platby lze poukázat
MONETA Money Bank, a.s., č. účtu 95521764/0600.
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách, kancelář č. 109.

6. IČO
00296635

7. Plátce daně z přidané hodnoty
CZ00296635

8. Dokumenty
Seznamy hlavních dokumentů:
- Územní plán obce
- Program rozvoje obce.
- Zpráva o přezkoumání hospodaření obce.

Rozpočet:
Údaje o rozpočtu obce Fryčovice naleznete na internetových stránkách obce v sekci Rozpočet.

9. Žádosti o informace
Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4). Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo do datové schránky obce: f86behq.

10. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob:
Žádost, stížnost, petici, návrh, podnět či jiné dožádání (podání) lze podat:
• osobně předáním písemné žádosti na podatelnu obecního úřadu
• poštou na adresu Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice
• elektronicky na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
• prostřednictvím datové schránky: f86behq
Z podané žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a adresa žadatele.
Vyřizování podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.).
Podání se posuzuje vždy podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

11. Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v účinném znění
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v účinném znění
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v účinném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v účinném znění
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v účinném znění
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v účinném znění
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v účinném znění
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v účinném znění
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v účinném znění
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v účinném znění

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

Vydané právní předpisy
Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde.
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

12. Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

13. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv
Obec Fryčovice nedisponuje vzorem licenční smlouvy.

Výhradní licence
Obec Fryčovice neposkytla žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Obec Fryčovice

Fryčovice 83

739 45 Fryčovice

+420 558 668 119


Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí a středa: 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!